Prawo do odstąpienia od umowy


1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
1. Kupujący ponosi koszty zwroty towaru we własnym zakresie.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący winien złożyć w formie pisemnej.
4. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie mailowej, na adres e-mail kontakt@wszystkodlapsaikota.pl .
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru zwróconego przez Kupującego oraz stwierdzenia, iż dotarł on do Sprzedającego w stanie nienaruszonym, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztów dostarczenia towaru do Kupującego.
9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący.

Reklamacje


1. Kupujący może złożyć reklamacje dotyczące jakichkolwiek problemów z zakupionym towarem pod adresem: kontakt@wszystkodlapsaikota.pl lub telefonicznie pod numer tel: 790-305-230 w godzinach pracy naszego sklepu (10:00-18:00), a także listownie pod adresem: PHU AKITA Plaza Tomasz, ul. Wodna 19, 62-510 Konin.
2. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, tj. uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe w skutek użytkowania niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz samodzielnie naprawiane.  
3. Warunkiem przyjęcia towaru do reklamacji jest jego dostarczenie na adres: PHU AKITA Plaza Tomasz, ul. Wodna 19, 62-510 Konin.
4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany drogą listową lub mailową (w zależności od sposobu złożenia reklamacji).  
5.  Towar podlegający reklamacji powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego przedmiotu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.  
6.  Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży), co jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do załatwiania reklamacji.