REGULAMIN

§ 1 Definicje

1. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego lub niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedający:
Tomasz Plaza
prowadzący działalność pod firmą PHU AKITA Plaza Tomasz
ul. Okólna 39a
62-510 Konin
NIP 665-177-49-93
REGON: 311626434

§ 2 Warunki ogólne


1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, stanowiącym Załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 3 Zawarcie umowy i realizacja


1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. wybór rodzaju płatności;
b. wybór miejsca wydania rzeczy;
c. dodanie do koszyka produktu;
d. wybór rodzaju dostawy;
e. złożenie w sklepie zamówienia, poprzez jego potwierdzenie.
3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.
5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
6. Zakupiony towar wysyłany jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura VAT), wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy, do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
7. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

§ 4 Dostawa i płatności


1. Dostawa zakupionego towaru następuje w sposób wybrany przez Kupującego:
- za pośrednictwem firmy kurierskiej,
- do paczkomatu Inpost,
- za pośrednictwem usługi „Poczta Polska – odbiór w punkcie”,
- z odbiorem własnym w siedzibie Sprzedającego, tj. Węglew, ul. Bursztynowa 23 (Sklep „Wszystko dla psa i kota” – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00), dnia kolejnego po otrzymaniu informacji o realizacji zamówienia.
2. Kupujący ponosi koszty dostawy zakupionego towaru zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Kupujący dokonuje zapłaty za zakupiony towar w wybranej przez siebie formie:
- przelewem na konto bankowe Sprzedającego nr 85 1090 1199 0000 0001 3709 9343 prowadzone przez Santander Bank Polska S.A. 
- przy pomocy systemu płatności online Przelewy24,
- przy odbiorze przesyłki (jeżeli wybrano opcję dostawy „za pobraniem”) lub przy odbiorze własnym w siedzibie Sprzedającego.
4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy


1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
2. Kupujący ponosi koszty zwroty towaru we własnym zakresie.
3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący winien złożyć w formie pisemnej.
5. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie mailowej, na adres e-mail kontakt@wszystkodlapsaikota.pl .
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru zwróconego przez Kupującego oraz stwierdzenia, iż dotarł on do Sprzedającego w stanie nienaruszonym, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztów dostarczenia towaru do Kupującego.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący.

§ 6 Rękojmia


1. Sprzedający, na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego będącego Konsumentem na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

§ 7 Reklamacje


1. Kupujący może złożyć reklamacje dotyczące jakichkolwiek problemów z zakupionym towarem pod adresem: kontakt@wszystkodlapsaikota.pl lub telefonicznie pod numer tel: 790-305-230 w godzinach pracy naszego sklepu (10:00-18:00), a także listownie pod adresem: PHU AKITA Plaza Tomasz, ul. Bursztynowa 23, 62-590 Węglew.
2. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, tj. uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe w skutek użytkowania niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz samodzielnie naprawiane.   
3. Warunkiem przyjęcia towaru do reklamacji jest jego dostarczenie na adres: PHU AKITA Plaza Tomasz, ul. Bursztynowa 23, 62-590 Węglew.
4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany drogą listową lub mailową (w zależności od sposobu złożenia reklamacji).   
5. Towar podlegający reklamacji powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego przedmiotu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.   
6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży), co jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do załatwiania reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe


1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin”.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
5. Kwestie sporne rozwiązuje się w pierwszej kolejności na drodze postępowania polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla Sprzedającego, tj. sąd dla miasta Konina.
 


Załącznik nr 1 – Cennik dostaw

Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy według poniższych stawek:

1) kurier INPOST (maksymalna waga paczki 30 kg)
- przedpłata - 13 zł
- pobranie - 16 zł

2) paczkomaty INPOST - 10 zł (tylko przedpłata – dla towarów o gabarytach określonych przez INPOST)

3) paczka e-commerce INPOST do 2kg - 8 zł (tylko przedpłata – maksymalna waga paczki 2 kg, dla towarów o małych gabarytach)

4) Pocztex 48 (cena uzależniona od gabarytu paczki)


- przedpłata:
gabaryt XS - 13 zł
gabaryt S - 14 zł
gabaryt M - 15 zł
gabaryt L -16 zł
gabaryt XL - 17 zł
gabaryt XXL - 19 zł


- pobranie:
gabaryt XS - 16 zł
gabaryt S - 17 zł
gabaryt M - 17 zł
gabaryt L -19 zł
gabaryt XL - 20 zł
gabaryt XXL - 22 zł

5) Poczta Polska odbiór w punkcie (tylko przedpłata – cena uzależniona od gabarytu paczki)
gabaryt XS - 12 zł
gabaryt S - 13 zł
gabaryt M - 13 zł
gabaryt L -15 zł
gabaryt XL - 16 zł
gabaryt XXL - 18 zł

6) odbiór osobisty - 0 zł

Dla zamówień powyżej kwoty 199 zł dostawa gratis.